E-Bülten

İsim Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

HABER ARŞİVİ

Lütfen Bir Tarih Seçiniz

KOCAELİ Hava Durumu

KOCAELİ KOCAELİ

İstatistikler

  • Bugün Gösterim7.890
  • Ziyaretçi Genel14.055.591
  • Toplam Gösterim24.607.749
  • Online Sayısı18
basın no: 4475
basın no: 4475
12 Aralık 2012 Çarşamba Saat: 14:34

basın no: 4475

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gölcük Orman İsletme Müdürlüğü-

Akaryakıt Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2012/179891

1 -İdarenin a) Adresi

. KAVAKLI MAHALLESİ SAHİL CADDESİ 42 41650 " KAVAKLI GÖLCÜK/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası        : 2624125292 - 2624125290

c) Elektronik Posta Adresi : orisgolcuk@ttnet.net.tr ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Akaryakıt Pompa İstasyonu Pompa teslimi.

c) Teslim tarihi : 2013 yılı içerisinde 31.12.2013 tarihine kadar her gün

akaryakıt pompa istasyonları pompa teslimi.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aynı adreste İhale Salonu

b) Tarihi ve saati : 24.12.2012 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, .

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif   vermeye   yetkili   olduğunu   gösteren   imza   beyannamesi   veya   imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek      kişi      olması      halinde,      noter      tasdikli      imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili. Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli       ve       içeriği      İdari      Şartnamede       belirlenen       teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5    İhale    konusu    alımın    tamamı    veya    bir    kısmı    alt    yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: ,

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak Akaryakıt Ürünlerine ait TSE veya TÜPRAŞ Sipesifıkasyonlarına uygunluk Taahhütnamesi verilmesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemi tamamlanan ve teklif edilen bedelin%35i oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. >

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. A:Teklif Değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak değerlendirmeye esas teklif birim fiyat; BıTeklif Edilen Birim Fiyat; C:Akaryakıt İstasyonunun kilometre cinsinden idareye uzaklığı; D'.Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir kilometre için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.Her türlü akaryakıt cinsi için;A=B*((C*D)+l) formülü kullanılarak; İhale dokümanlarında mevcut bulunan uygun bedel tespit hesap tablodu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Gölcük Orman İşletme      Müdürlüğü      Makine      ve      İkmal      Salonu      adresinden      satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

I'

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği    gibi,    aynı    adrese    iadeli    taahhütlü    posta    vasıtasıyla    da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

T

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen   tekliflerin  geçerlilik  süresi,   ihale  tarihinden  itibaren   30   (Otuz)   takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLAN OLUNUR GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız :
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

Halkevinin kapatılması  protestosunda 13 gözaltı

Güncel

Halkevinin kapatılması protestosunda 13 gözaltı

Halkevinin kapatılması protestosunda 13 gözaltı

4 şüpheli adli kontrolle serbest

Asayiş

4 şüpheli adli kontrolle serbest

4 şüpheli adli kontrolle serbest

Arslan, ‘Ordumuzla gurur duyuyoruz’

Güncel

Arslan, ‘Ordumuzla gurur duyuyoruz’

Arslan, ‘Ordumuzla gurur duyuyoruz’

Taşeron işçiler için kadro sınavı yapıldı

Güncel

Taşeron işçiler için kadro sınavı yapıldı

Taşeron işçiler için kadro sınavı yapıldı

Denizevler’de yıkımlar sürüyor

Güncel

Denizevler’de yıkımlar sürüyor

Denizevler’de yıkımlar sürüyor

Kavaklı’daki saat kulesi kaldırıldı

Güncel

Kavaklı’daki saat kulesi kaldırıldı

Kavaklı’daki saat kulesi kaldırıldı

KO-MEK kursiyerlerine  sanatseverlerden tam not

Güncel

KO-MEK kursiyerlerine sanatseverlerden tam not

KO-MEK kursiyerlerine sanatseverlerden tam not

Kadın sağlığı eğitimi

Güncel

Kadın sağlığı eğitimi

Kadın sağlığı eğitimi

‘Vaatlerimizin yüzde 91’ini tamamladık’

Güncel

‘Vaatlerimizin yüzde 91’ini tamamladık’

‘Vaatlerimizin yüzde 91’ini tamamladık’

‘THK, gençlere uçuş  sevgisi kazandırıyor’

Güncel

‘THK, gençlere uçuş sevgisi kazandırıyor’

‘THK, gençlere uçuş sevgisi kazandırıyor’

 

Gölcük Postası Gazetesi Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız